• سایت لندو:

لندو به شما یک کد تخفیف 100% میدهد که می توانید با آن از سایت فروشگاه یگانه خرید کنید

 • حدود یک هفته بعد از در خواست در سایت لندو کد تخفیف را دریافت می کنید.
 • ضمانت هم از طریق چک انجام می شود و هم از طریق سفته
 • به ضامن احتیاجی نیست
 • پیش پرداخت نمیدهید.
 • اقساط خود را در 12 ماه پرداخت میکنید
 • در خرید اول 6 میلیون تومان اعتبار دارید و این مبلغ برای خرید های بعدی تا 15 میلیون تومان افزایش پیدا می کند
  • سایت قسطا:

قسطا به شما یک کارت اعتباری میدهد که می توانید با آن در سایت فروشگاه یگانه خرید آنلاین انجام دهید

 • حداکثر یک روز بعد از درخواست در سایت قسطا کارت اعتباری خود را دریافت می کنید.
 • ضمانت فقط از طریق چک صیادی انجام می شود
 • به ضامن احتیاجی نیست • 15% مبلغ را باید پیش پرداخت دهید.
 • اقساط خود را در 6 ما پرداخت می کنید.
 • تا 14 میلیون تومان می توانید از قسطا اعتبار بگیرید.